Warunki sprzedaży

 1. Firma Hydromet jako gwarant i producent gwarantuje, że zakupiony produkt jest wolny od wad fizycznych, zależnych od jakości wykonania lub właściwości zastosowanych materiałów.
 2. W wypadku ujawnienia w okresie gwarancyjnym wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie, firma Hydromet zapewni bezpłatną naprawę, lub wymianę produktu na nowy pozbawiony wad, w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia i udostępnienia produktu. Do okresu naprawy nie wlicza się czasu transportu towaru do Nabywcy.
 3. Okres gwarancji dla większości produktów wynosi 12 miesięcy i jest liczony od daty sprzedaży podanej w karcie gwarancyjnej. Dla roztworów zawartych w ofercie handlowej, okres gwarancji może wynosić 6, 12 lub 24 miesiące, w zależności od ich właściwości.
 4. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, licząc od daty otrzymania reklamacji, do dnia wysyłki lub wydania towaru Nabywcy.
 5. Reklamację należy zgłaszać w miejscu zakupu produktu, przedstawiając dowód zakupu, opis uszkodzenia i warunków, w jakich stosowano produkt oraz kartę gwarancyjną potwierdzoną przez sprzedawcę. Sprzedawca, po sprawdzeniu załączonych dokumentów oraz stanu reklamowanego produktu, zadecyduje o dalszym postępowaniu reklamacyjnym.
 6. Karta gwarancyjna jest ważna z dowodem zakupu (kserokopia), gdy posiada wpisaną datę sprzedaży, nazwę, typ i numer fabryczny produktu oraz potwierdzona jest pieczęcią i podpisem sprzedawcy. Karta gwarancyjna wystawiana jest z datą sprzedaży nowego produktu w celu jego użytkowania.
 7. Reklamowany produkt, zakupiony bezpośrednio w firmie Hydromet, może wymagać przeprowadzenia szczegółowych badań u producenta, celem stwierdzenia zarówno rodzaju uszkodzenia, jak i zasadności reklamacji. Zamiar zgłoszenia reklamacji Nabywca powinien najpierw uzgodnić telefonicznie z producentem, podając nazwę, typ i numer fabryczny produktu. Umożliwi to wstępną identyfikację produktu, a także wymianę informacji, które pomogą rozwiązać problem lub potwierdzą konieczność dokładnego sprawdzenia produktu u producenta. Nabywca prześle produkt do producenta na własny koszt, dołączając kserokopię faktury, kartę gwarancyjną oraz możliwie dokładny opis objawów uszkodzenia i warunków, w jakich stosowano produkt. Wskazane jest również podanie dokładnych danych teleadresowych umożliwiających kontakt z Nabywcą. Reklamowany produkt powinien być przesłany w sposób zapewniający bezpieczny transport, w oryginalnym opakowaniu i zawierać wszystkie akcesoria dołączone przez producenta. Po zbadaniu produktu i rozpatrzeniu reklamacji producent podejmie stosowne działanie, o czym poinformuje Nabywcę na piśmie lub pocztą elektroniczną.
 8. Gwarancja nie obejmuje:
  1.  uszkodzeń powstałych na skutek stosowania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi,
  2. uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego montażu lub magazynowania produktu,
  3. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych i wywołanych nimi wad,
  4. trwałego zanieczyszczenia, powodującego pogorszenie właściwości użytkowych produktu
  5. naturalnego zużycia produktu na skutek ciągłego stosowania w warunkach ekstremalnych,
  6. uszkodzeń powstałych w wyniku dokonywania nieautoryzowanych napraw lub modyfikacji,
  7. uszkodzeń powstałych na skutek zdarzeń losowych (np. pożaru, wyładowań elektrycznych itp.),
  8. uszkodzeń powstałych podczas transportu reklamowanego produktu do producenta.
 9. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi (np. czyszczenie, uzupełnianie roztworem, sprawdzenie działania, bieżąca konserwacja itp.), które użytkownik powinien wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.
 10. Firma Hydromet zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy kosztami materiałów, robocizny i transportu, gdy uszkodzenie nie było objęte gwarancją lub produkt okazał się sprawny.
 11. Gwarancja nie obejmuje prawa Nabywcy do odszkodowania z tytułu utraty spodziewanych korzyści i poniesionych kosztów, wynikłych z użytkowania lub niemożności użytkowania produktu