Gwarancje

 1. Informacje ogólne

  Niniejszy dokument określa zasady sprzedaży towarów oferowanych przez firmę Hydromet Spółka Cywilna Justyna Krakowczyk i Adam Krakowczyk, z siedzibą w Gliwicach, ul. Karola Miarki 12. Podstawą przyjęcia i realizacji zamówienia przez firmę Hydromet jest akceptacja przez Klienta niniejszych warunków sprzedaży oraz przekazania danych adresowych, niezbędnych dla dokonania transakcji. Złożenie zamówienia przez Klienta, niezależnie od jego formy, jest równoznaczne z akceptacją poniższych zasad i sposobu realizacji zamówienia.

   

  Przyjmowanie zamówień

  Zamówienia przyjmowane są według kolejności zgłoszeń i można je przesyłać pocztą lub faksem na nr (32) 234 55 37, pocztą elektroniczną na adres hydromet@hydromet.com.pl, lub za pomocą przygotowanego do tego celu formularza. W każdym wypadku prosimy o podanie kontaktu zwrotnego (numeru telefonu lub adresu e-mail). Zamówienia powinny być napisane czytelnie i zawierać:

  • pełne dane adresowe zamawiającego i odbiorcy towaru,
  • imię i nazwisko osoby zamawiającej,
  • numer NIP (w wypadku zamówień firmowych),
  • nazwę, symbol lub numer katalogowy oraz ilości zamówionych towarów,
  • podpisy osób upoważnionych do zatwierdzania zamówień przesyłanych pocztą lub faksem.

  W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści otrzymanego zamówienia, lub konieczności dokonania dodatkowych uzgodnień, przedstawiciel firmy Hydromet skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną, w celu ostatecznego potwierdzenia warunków i terminu realizacji zamówienia. Brak powiadomienia Klienta oznacza przyjęcie zamówienia do realizacji bez zastrzeżeń.

   

  Terminy realizacji zamówienia

  Jeśli zamówione towary są dostępne w magazynie firmy Hydromet, dołożymy wszelkich starań, aby zamówienie zrealizować w terminie 48 godzin od chwili jego otrzymania. W wypadku braku towarów w magazynie, czas oczekiwania ustalany jest indywidualnie, zgodnie z tokiem produkcji naszego zakładu lub w przypadku towarów handlowych, uzgadniany jest z firmą dostarczającą produkty. W szczególnych przypadkach (np. braku towaru u dostawcy) termin dostawy może ulec wydłużeniu. O opóźnieniu dostawy Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną i podejmie decyzję w sprawie dalszego postępowania z zamówieniem (częściowa realizacja, anulowanie zamówienia lub wydłużenie czasu oczekiwania). Czas potrzebny spedytorowi na dostarczenie przesyłki pod wskazany adres nie jest wliczony do czasu realizacji zamówienia i nie może być podstawą do składania jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji. Terminy i warunki realizacji dostaw towarów importowanych będą potwierdzane indywidualnie.

   

  Dostawy towarów

  Zamówione towary wysyłamy w dni robocze, od poniedziałku do czwartku, za pośrednictwem naszego kuriera lub innej firmy spedycyjnej zleconej przez Klienta. Wraz z zamówionymi towarami przesyłamy fakturę. Koszty przesyłki, ponosi Klient. Przy przesyłkach za pośrednictwem naszego kuriera, w przypadku płatności przelewm koszt przesyłki wynosi netto 20,00 PLN (brutto 24,60 PLN), natomiast koszt wysyłki za pobarniem wynosi netto 25,00 PLN (brutto 30,75 PLN). Koszt przesyłki jest podawany na fakturze lub paragonie. Przy przesyłkach za pośrednictwem innej firmy spedycyjnej, koszt przesyłki zostanie określony oraz pobrany przez kuriera przy jej dostarczeniu odbiorcy. W takim wypadku firma spedycyjna wystawia również fakturę (lub inny dowód zapłaty) za wykonaną usługę transportową. Przed odebraniem przesyłki należy, w obecności kuriera, sprawdzić stan opakowania. Jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia lub otwierania nie należy jej przyjmować, lecz w obecności kuriera sporządzić odpowiedni protokół uszkodzenia. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru podczas transportu, reklamacja będzie rozpatrywana na podstawie protokołu uszkodzenia, sporządzonego w chwili otrzymania towaru. Zamówione towary można również odebrać osobiście w siedzibie firmy Hydromet, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz od 8,00 do 15,00. Wskazane jest wcześniejsze uzgodnienie daty odbioru towaru.

   

  Ceny i formy płatności

  Ceny towarów podane są w cennikach obowiązujących w dniu sprzedaży i określone w złotych (PLN), jako kwoty netto oraz brutto (tj. z podatkiem VAT). Ceny pozostają aktualne po przyjęciu zamówienia do realizacji, a także w terminach podanych w cennikach i nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki podawane są na fakturze jako oddzielna pozycja.

  Zapłaty za zamówiony towar można dokonać:

  • gotówką – przy odbiorze własnym towaru w siedzibie firmy,
  • gotówką – przy odbiorze towaru dostrczonego za pośrednictwem firmy spedycyjnej (pobranie),
  • przelewem − realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili wpływu należności na rachunek bankowy,
  • przelewem − na rachunek bankowy firmy, w terminie podanym na fakturze (tylko dla stałych Klientów).

  Przy realizacji płatności przelewem, należność należy wpłacać na rachunek:

  Bank Pekao S.A. 97 1950 0001 2006 0010 6307 0002


  Zwroty towarów

   

  • Klient ma prawo do zwrotu towaru zakupionego bezpośrednio w firmie Hydromet bez podania przyczyn, w terminie do 14 dni od daty wydania lub wysłania towaru (daty sprzedaży).
  • Koszty zwrotu towaru do firmy Hydromet ponosi Klient.
  • Zamiar zwrotu towaru musi być wcześniej zgłoszony firmie Hydromet (np. telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Towary zwracane można wysłać dopiero po otrzymaniu od pracownika firmy Hydromet potwierdzenia zgłoszenia zwrotu. Przesyłki nie zgłoszone lub przesyłane z opcją za pobraniem, nie będą przyjmowane od firm spedycyjnych.
  • Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować. Do przesyłki należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu towaru w firmie Hydromet oraz pisemne oświadczenie o rezygnacji z zakupionego towaru, z podaniem numeru konta bankowego, na które należy przekazać należność.
  • Firma Hydromet zobowiązuje się do zwrotu należności za towar na wskazane konto bankowe, w terminie do 7 dni roboczych. W wypadku, gdy na zakupiony towar została wystawiona faktura, termin zwrotu należności liczony jest od daty otrzymania kopii faktury korygującej, podpisanej przez Klienta.
  • Zwrotowi nie podlegają wszelkie koszty związane z dostarczeniem towaru do Klienta.
  • Nie przewiduje się możliwości zwrotu towarów niestandardowych, zamówionych u dostawcy i specjalnie sprowadzonych pod potrzeby Klienta, lub wykonanych specjalnie na jego życzenie.
  • Wyklucza się możliwość dokonania zwrotu gdy:
   – towar zwracany jest w nieoryginalnym lub uszkodzonym opakowaniu,
   – towar zwracany jest niekompletny, nosi ślady użycia, był źle przechowywany lub został uszkodzony.


  Gwarancje

  Na nasze produkty udzielamy gwarancji, na warunkach określonych w załączonej karcie gwarancyjnej. Z ogólnymi warunkami gwarancji na nasze produkty i wynikającymi z niej zobowiązaniami, można się zapoznać na stronie „Gwarancje”. Pozostałe towary objęte są gwarancjami ich producentów. Ponieważ nasze produkty dostępne są w wielu punktach sprzedaży, reklamacje towaru należy składać w formie pisemnej w miejscu jego zakupu, w którym przedstawiciel handlowy zbada zasadność reklamacji oraz poinformuje o dalszych krokach postępowania reklamacyjnego. W wypadku zakupu towaru bezpośrednio w firmie Hydromet, lub konieczności przeprowadzenia szczegółowych badań, Klient powiadomi producenta o zamiarze zgłoszenia reklamacji po czym, gdy będzie to konieczne, dostarczy towar do siedziby firmy na własny koszt. Firma Hydromet rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Po rozpatrzeniu reklamacji producent podejmie stosowne działanie, o czym poinformuje Klienta w formie pisemnej.

   

  Ochrona danych osobowych

   

  Właścicielem niniejszego serwisu internetowego i administratorem danych osobowych jest firma Hydromet, która zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych chroni dane osobowe Użytkownika serwisu, zgodnie z opublikowaną polityką prywatności.
  Polityka prywatności określa zasady zbierania i przetwarzania danych Użytkowników, w tym danych osobowych. Składając zamówienie Użytkownik jako Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez firmę Hydromet danych osobowych podanych w zamówieniu, w stopniu niezbędnym do jego realizacji oraz w celach ewidencyjnych. Klient w każdej chwili ma prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, a także usunięcia swoich danych osobowych. Firma Hydromet zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich Klientów osobom trzecim, w celach niezwiązanych z realizacją zamówień.

  Przy korzystaniu z niektórych funkcji serwisu, automatycznie są rejestrowane i przechowywane dane o adresie IP oraz inne dane wykorzystywane dla zabezpieczenia integralności i bezpieczeństwa działania serwisu. Oprogramowanie serwisu może także instalować na urządzeniu Użytkownika pliki „cookies” niezawierające danych osobowych.

   

  Postanowienia końcowe

  Firma Hydromet ma prawo do przyjęcia lub odrzucenia zamówienia w ciągu 3 dni od jego złożenia.

  Firma Hydromet zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych, ulepszeń i poprawek oferowanych produktów, a także do zmiany asortymentu oferowanych towarów oraz ich cen, bez podania przyczyn oraz wcześniejszego powiadamiania Klienta.

  Cenniki i asortyment przedstawiony w serwisie internetowym firmy Hydromet, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu Cywilnego.

  Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszych warunków sprzedaży, będą rozstrzygane przez sąd.

  Powyższe zasady sprzedaży obowiązują do dnia opublikowania zmian na stronie http://www.hydromet.com.pl.