TCDM-201

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Czujnik konduktometryczny TCDM-201 przeznaczony jest do pomiarów przewodności elektrolitycznej roztworów wodnych lub wodno-organicznych. Może być także wykorzystany do śledzenia zmian przewodności podczas miareczkowania konduktometrycznego, zwłaszcza w próbkach o małych objętościach.

Czujnik posiada szklany korpus z dwoma współosiowymi elektrodami platynowymi, pokrytymi czernią platynową. Przedłużony korpus stanowi osłonę elektrod oraz wykazuje doskonałą odporność na działanie agresywnych roztworów i rozpuszczalników organicznych. Konstrukcja czujnika umożliwia dokładne pomiary przewodności właściwej w zakresie do 10 mS/cm. Umieszczenie elektrod na tej samej wysokości ogranicza wymaganą objętość roztworu, co umożliwia miareczkowanie próbek o objętości kilku mililitrów, pod warunkiem zastosowania naczynia reakcyjnego o wymiarach dostosowanych do czujnika. Czujnik posiada stały kabel ekranowany, zakończony wtyczką BNC.

Zastosowanie czujnika TCDM-201 w pomiarach przewodności właściwej dotyczy takich próbek, jak woda destylowana lub dejonizowana, wody kotłowe i kondensaty parowe, wody gruntowe i powierzchniowe, słabo zasolone ścieki oraz rozcieńczone roztwory soli. Czujnik nie jest przeznaczony dla pomiarów w próbkach o przewodności właściwej powyżej 1 S/m (10 mS/cm) takich, jak stężone roztwory soli, zasad i mocnych kwasów.

W wypadku zastosowania czujnika w miareczkowaniach konduktometrycznych, przewodność właściwa próbki nie ma tak dużego znaczenia, jak jej zmiany wywołane dodawanym titrantem. Analizy metodą miareczkowania konduktometrycznego mogą być korzystne w wypadku badania próbek mętnych lub barwnych, a także próbek, dla których występują trudności w identyfikacji punktu końcowego innymi metodami, np. potencjometrycznymi. Do takich próbek należą słabe kwasy lub słabe zasady, a także substancje wymagające nadmiaru titranta, ponieważ ich reakcja w punkcie końcowym miareczkowania zachodzi niecałkowicie.

Ze względu na pokrycie elektrod czernią platynową czujnik TCDM-201 nie jest odpowiedni do stosowania w miareczkowaniach strąceniowych. Osad powstający jako produkt reakcji mógłby zanieczyścić powierzchnię elektrod, powodując zmianę stałej K czujnika.

Dane techniczne

Zalecany zakres pomiarowy 0,01 mS/m…1 S/m
0,1 µS/cm…10 mS/cm
Stała czujnika 20 ± 2 m-1 (0,2 ± 0,02 cm-1)
Zakres temperatury 0…70ºC
Minimalna głębokość zanurzenia 20 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Materiał elektrod platyna pokryta czernią Pt
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC