RL-100

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda typu RL-100 jest chlorosrebrową elektrodą odniesienia, przeznaczoną do stosowa­nia w pomiarach pH oraz innych pomiarach potencjometrycznych. Współpracuje z elektrodą pomia­rową (wskaźnikową), tworząc ogniwo pomiarowe, którego napięcie może być mierzone miliwol­tomierzem, pH-metrem lub jonometrem. Jako układ odniesienia zawiera półogniwo Ag/AgCl, za­nurzone w niewymiennym, nasyconym roztworze chlorku potasu, wysyconym chlorkiem srebra. Półogniwo odniesienia osłonięte jest komorą zewnętrzną z roztworem pośrednim (ochronnym), będącym w kontakcie z badaną próbką za pośrednic­twem zewnętrznego łącznika elektrolitycznego. W wykonaniu standardowym, jako roztwór pośredni, stosowany jest 4,0 M roztwór chlorku potasu. Ze względu na łatwość wymiany roztworu pośredniego, elektroda RL-100 może być szczególnie przydatna do stosowania w warunkach laboratoryjnych. Podczas stosowania elektrody w pomiarach pH, roztwór ochronny o odpowiednio dobranym składzie, może skutecznie zapobiegać zanieczyszczeniu roztworu odniesienia lub wewnętrznego łącznika elektrolitycznego, a nawet uszkodzeniu półogniwa, na skutek oddziaływania szkodliwych substancji zawartych w próbce. Należą do nich substancje zdolne do tworzenia z jonami elektrolitu trudno rozpuszczalnych osadów, takie jak siarczki, jodki, bromki, nadchlorany, jony srebra, rtęci(I), ołowiu(II), miedzi(I)), substan­cje silnie utleniające, (np. chlor, nadmanganiany), silnie redukujące (np. dwutlenek siarki, aminy), substancje kompleksujące jony srebra takie jak cyjanki, amoniak i substancje bloku­jące łącznik, takie jak krew, mleko, itp. Elektroda odniesienia RL-100 może być również z powodze­niem stosowana, gdy jony zawarte w roztworze odniesienia elektrody konwencjo­nalnej zanie­czyszczają badaną próbkę powo­dując błędy pomiarowe. Typowym przykładem może być oznaczanie chlorków z wykorzystaniem jonoselektywnej elektrody chlorkowej. Odpowiedni dobór składu roztworu pośredniego w komorze zewnętrznej umożliwia optymal­ne dostosowanie elektrody do współpracy z różnymi elektrodami jonose­lektywnymi oraz do pomiarów w roztworach o różnym składzie. Podczas magazynowania lub transportu łącznik elektrolityczny komory zewnętrznej, uszczelniony jest gumowym kapturkiem.

Dane techniczne

Półogniwo odniesienia Ag/AgCl
Roztwór odniesienia (niewymienny) nasycony KCl + AgCl
Roztwór pośredni (SE04) 4,0 M KCl
Potencjał półogniwa wzgl. normalnej elektrody wodorowej (w 25ºC) +197 ± 3 mV
Zakres temperatur stosowania 0…80ºC
Wewnętrzny łącznik elektrolityczny ceramiczny
Zewnętrzny łącznik elektrolityczny ceramiczny
Rezystancja elektrody < 5 kΩ
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Materiał oprawki guma sili­ko­nowa
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka bananowa