RL-100/S

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda typu RL-100/S jest chlorosrebrową elektrodą odniesienia, przeznaczoną do stosowania w pomiarach pH lub w innych pomiarach potencjometrycznych. Współpracuje z elektrodą pomia­rową (wskaźnikową), tworząc ogniwo pomiarowe, którego napięcie może być mierzone miliwol­tomierzem, pH-metrem lub jonometrem. Jako układ odniesienia zawiera półogniwo Ag/AgCl, za­nurzone w niewymiennym, nasyconym roztworze chlorku potasu, wysyconym chlorkiem srebra. Półogniwo odniesienia osłonięte jest komorą zewnętrzną z roztworem pośrednim (ochronnym), będącym w kontakcie z próbką za pośrednictwem zewnętrznego łącznika elektrolitycznego w postaci ruchomego, szklanego szlifu. W porównaniu z łącznikami ceramicznymi, łącznik szlifowy jest znacznie mniej wrażliwy na zmiany przewodności badanego roztworu oraz jest łatwy do czyszczenia. Dlatego elektroda RL-100/S może być zalecana do stosowania w roztworach słabo zdysocjowanych, o niskiej przewodności elektrycznej, a także w roztworach silnie zanieczyszczo­nych. W wykonaniu standardowym, jako roztwór pośredni, stosowany jest 4,0 M roztwór chlorku potasu. Ze względu na łatwość wymiany roztworu pośredniego, elektroda RL-100/S może być szczególnie przydatna do stosowania w warunkach laboratoryjnych. Podczas stosowania elek­trody w pomia­rach pH, roztwór ochronny o odpowiednio dobranym składzie, może skutecznie zapobiegać zanieczyszczeniu roztworu odniesienia lub wewnętrznego łącznika elektrolitycznego, a nawet uszkodzeniu półogniwa, na skutek oddziaływania szkodliwych substancji zawartych w próbce. Należą do nich substancje zdolne do tworzenia z jonami elektrolitu trudno rozpuszczal­nych osa­dów, np. siarczki, jodki, bromki, nadchlorany, jony srebra, rtęci(I), ołowiu(II), miedzi(I)), substan­cje silnie utleniające, (np. chlor, nadmanganiany), silnie redukujące (np. dwutlenek siarki, aminy), substancje kompleksujące jony srebra takie jak cyjanki, amoniak, a także substancje blokujące łącznik, takie jak krew, mleko, itp. Elektroda odniesienia może być również z powodze­niem sto­sowana, gdy jony występujące w roztworze odniesienia zanieczyszczają badaną próbkę, powo­dując błędy pomiarowe. Typowym przykładem może być oznaczanie chlorków z wykorzy­staniem jonoselektywnej elektrody chlorkowej. Odpowiedni dobór składu roztworu po­średniego w komo­rze zewnętrznej, umożliwia optymalne dostosowanie elektrody do współpracy z różnymi elektro­dami jonoselektywnymi oraz do pomiarów w roztworach o różnym składzie. Podczas magazyno­wania lub transportu łącznik elektrolityczny osłonięty jest gumowym kapturkiem.

Dane techniczne

Półogniwo odniesienia Ag/AgCl
Roztwór odniesienia (niewymienny) nasycony KCl + AgCl
Roztwór pośredni (SE04) 4,0 M KCl
Potencjał półogniwa wzgl. normalnej elektrody wodorowej (w 25ºC) +197 ± 2mV
Zakres temperatur stosowania 0…80ºC
Wewnętrzny łącznik elektrolityczny ceramiczny
Zewnętrzny łącznik elektrolityczny ruchomy szklany szlif
Rezystancja elektrody < 5 kΩ
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka bananowa