ERPt-13

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda zespolona, typu ERPt-13 jest ogniwem pomiarowym, przeznaczonym do pomiarów potencjałów utleniająco-redukujących (ORP, redoks) w roztworach wodnych. Składa się ona z półogniwa wskaźnikowe­go w postaci platynowego pierścienia o potencjale zależnym od równowagi utleniająco-redukującej w roz­tworze oraz z chlorosrebrowego półogniwa odniesienia o potencjale stałym. Może być przydatna w pomia­rach laboratoryjnych oraz w okresowych lub ciągłych pomiarach przemysłowych. Połączenie platyny ze szkłem nie zawiera klejów, wykazujących niekiedy mniejszą odporność na działanie rozpuszczalników organicznych. Tego rodzaju konstrukcja, zapewnia także większą odporność elementu platynowego na usz­kodzenia mechaniczne oraz ułatwia czyszczenie elektrody. Korpus elektrody posiada boczny się tubus, umo­żliwiający uzupełnianie roztworu odniesienia. Boczny tubus umożliwia podłączenie dodatkowego zbiornika z roztworem odniesienia, co może się okazać niezbędne podczas pomiarów ciągłych lub w roztworach wy­stępujących pod zwiększonym ciśnieniem. Elektroda posiada ceramiczną diafragmę (łącznik elektrolitycz­ny), osadzoną w ściance korpusu. Takie rozwiązanie zapewnia dobry kontakt półogniwa odniesienia z roztworem badanym oraz ułatwia czyszczenie elektrody.

Do typowych zastosowań elektrody ERPt-13 należą: kontrola przebiegu reakcji utle­nienia i redukcji w procesach chemicznego lub biologicznego uzdatniania ścieków przemysłowych lub komunalnych, badania czystości wód powierzchniowych, kon­trola procesów fermentacyjnych itp.

Jako przykłady można wymienić utlenianie cyjanków chlorem lub podchlorynem oraz redukcję chromianów do jonów chromowych w ściekach powstałych w proce­sach galwanicznych lub powierzchniowej obróbki metali. Elektroda ERPt-13 może również znaleźć zastosowanie w laboratoriach analitycznych, jako wskaźnik punktu końcowego miareczkowania w reakcjach utlenienia i redukcji (np. w jodometrii, bromianometrii lub manganometrii).

Dane techniczne

Zakres pomiarowy ± 2000 mV
Zakres temperatury 0…80ºC
Półogniwo wskaźnikowe platyna o powierzchni ok. 1 cm2
Półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl
Roztwór odniesienia (SE02) 3,0 M KCl + AgCl
Łącznik elektrolityczny ceramiczny
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 140 ± 5 mm
Średnica bocznego tubusu 6…7 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 20 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 120 mm
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Materiał tulejki uszczelniającej łącznik guma silikonowa
Materiał kapturka uszczelniającego tubus guma silikonowa
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC