ERPt-111

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda zespolona, typu ERPt-111 jest ogniwem pomiarowym, przeznaczonym do pomiarów potencjałów utleniająco-redukujących (ORP, redoks) w roztworach wodnych. Składa się ona z platynowego półogniwa wskaźnikowego o potencjale zależnym od równowagi utleniająco-redukującej w roztworze oraz z chlorosre­browego półogniwa odniesienia o potencjale stałym. Elektroda może być przydatna w okresowych pomia­rach laboratoryjnych, przemysłowych lub terenowych. Zamocowane na końcówce półogniwo wskaźnikowe zapewnia dobry kontakt z roztworem badanym oraz ułatwia czyszczenie elektrody. W elektrodzie zastoso­wano niewymienny roztwór odniesienia z dodatkiem środka podwyższającego lepkość, który ogranicza szyb­kość jego wycieku i rozcieńczania pod wpływem roztworu próbki, a także ułatwia obsługę elektrody. Z drugiej strony, brak możliwości uzupełniania roztworu odniesienia ogranicza okres użytkowania elektrody. Dlatego nie zaleca się stosowania elektrody w pomiarach ciągłych, zwłaszcza w podwyższonych temperatu­rach lub w roztworach pod zwiększonym ciśnieniem (np. w rurociągach). W takich przypadkach korzystniej­sze może być zastosowanie elektrody typu ERPt-13. Elektroda posiada odporny mechanicznie i chemicznie korpus epoksydowy, osłaniający półogniwo wskaźnikowe oraz łączniki elektrolityczne. Standardowym wyposażeniem jest butelka magazynowa z 3,0 M roztworem KCl, zapobiegająca wysychaniu roztworu odniesienia oraz zapewniająca optymalne warunki przechowywania elektrody.

Do typowych zastosowań elektrody ERPt-111 należą: kontrola przebiegu reakcji utle­nienia i redukcji w procesach chemicznego lub biologicznego uzdatniania ścieków prze­mysłowych lub komunalnych, badania czystości wód powierzchniowych, kontrola pro­cesów fermentacyjnych itp.

Jako przykłady można wymienić utlenianie cyjanków chlorem lub podchlorynem oraz redukcję chromianów do jonów chromowych w ściekach powstałych w procesach gal­wanicznych lub powierzchniowej obróbki metali. Elektroda ERPt-111 może również znaleźć zastosowanie w laboratoriach analitycznych, jako wskaźnik punktu końcowego miareczkowania w reakcjach utlenienia i redukcji (np. w jodometrii, bromianometrii lub manganometrii).

Dane techniczne

Zakres pomiarowy ± 2000 mV
Zakres temperatury 0…60ºC
Półogniwo wskaźnikowe platyna
Półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl
Roztwór odniesienia (niewymienny) nasycony KCl + AgCl
Łączniki elektrolityczne włókniste
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 10 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Materiał korpusu tworzywo epoksydowe
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC