ERPt-11

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda zespolona, typu ERPt-11 jest ogniwem pomiarowym, przeznaczonym do pomiarów potencjałów utleniająco-redukujących (ORP, redoks) w roztworach wodnych. Składa się ona z półogniwa wskaźnikowe­go w postaci platynowego pierścienia o potencjale zależnym od równowagi utleniająco-redukującej w roz­tworze oraz z chlorosrebrowego półogniwa odniesienia o potencjale stałym. Może być przydatna w okreso­wych pomiarach laboratoryjnych, a także w pomiarach przemysłowych lub terenowych. Połączenie platyny ze szkłem nie zawiera klejów, wykazujących niekiedy ograniczoną odporność na działanie rozpuszczalników organicznych. Tego rodzaju konstrukcja, zapewnia także większą odporność elementu platynowego na usz­kodzenia mechaniczne oraz ułatwia czyszczenie elektrody. W elektrodzie zastosowano niewymienny roz­twór odniesienia z dodatkiem środka podwyższającego lepkość, co ogranicza szybkość jego wycieku oraz rozcieńczania pod wpływem roztworu próbki, a także ułatwia obsługę elektrody. Z drugiej strony, brak moż­liwości uzupełniania roztworu odniesienia, ogranicza okres użytkowania elektrody. Dlatego, nie zaleca się stosowania jej w pomiarach ciągłych, zwłaszcza w podwyższonych temperaturach lub w roztworach pod zwiększonym ciśnieniem (np. w rurociągach). W takich przypadkach korzystniejsze może być zastosowanie elektrody typu ERPt-13. Elektroda posiada ceramiczną diafragmę (łącznik elektro­lityczny), osadzoną w ściance szklanego korpusu. Rozwiązanie takie, zapewnia dobry kontakt półogniwa odniesienia z roztworem badanym oraz ułatwia czyszczenie elektrody. Standardowym wyposażeniem jest butelka magazynowa z 3,0 M roztworem KCl, zapobiegająca wysychaniu roztworu odniesienia oraz zapewniająca optymalne warunki przechowywania elektrody.

Do typowych zastosowań elektrody ERPt-11 należą: kontrola przebiegu reakcji utlenienia i redukcji w procesach chemicznego lub biologicznego uzdatniania ścieków przemysło­wych lub komunalnych, badania czystości wód powierzchniowych, kontrola procesów fermentacyjnych itp. Jako przykłady można wymienić utlenianie cyjanków chlorem lub podchlorynem oraz redukcję chromianów do jonów chromowych w ściekach powstałych w procesach galwanicznych lub powierzchniowej obróbki metali. Elektroda ERPt-11 może również znaleźć zastosowanie w laboratoriach analitycznych, jako wskaźnik punktu końcowego miareczkowania w reakcjach utlenienia i redukcji (np. w jodometrii, bromia­nometrii lub manganometrii).

Dane techniczne

Zakres pomiarowy ± 2000 mV
Zakres temperatury dla stosowania okresowego 0…80ºC
Zakres temperatury dla stosowania ciągłego 0…60ºC
Półogniwo wskaźnikowe platyna o powierzchni ok. 1 cm2
Półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl
Roztwór odniesienia (niewymienny) 3,0 M KCl + AgCl
Łącznik elektrolityczny ceramiczny
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 20 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Materiał tulejki uszczelniającej guma silikonowa
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC