ERNa-11

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda sodowa typu ENa-01 jest półogniwem pomiarowym (wskaźnikowym) przeznaczonym do oznaczania stężenia (aktywności) jonów sodowych w roztworach wodnych. Może być stoso­wana w warunkach laboratoryjnych lub przemysłowych. Elektroda ENa-01 nie może być stoso­wana samodzielnie, lecz wraz z elektrodą odniesienia o potencjale niezależnym od składu roz­tworu badanego. W zastosowaniach laboratoryjnych odpowiednią elektrodą odniesienia może być elektroda typu RL-100,
z komorą zewnętrzną wypełnioną 1,0 M roztworem azotanu amono­wego. W zastoso­waniach przemysłowych można stosować elektrodę odniesienia typu R-10. Elektrody sodowa i odniesienia, po podłączeniu do pH/miliwoltomierza lub jonometru, tworzą ogniwo, umożliwiające pomiar stężenia jonów sodowych. Stosowanie oddzielnych elektrod wy­maga korzystania z miernika posiadającego oddzielne gniazdka dla elektrody pomiarowej (BNC) i elektrody odniesienia (bananowe) lub posiadania odpowiedniego złącza pośredniego (adaptera), umożliwiającego podłączenia obu elektrod. Elektroda posiada szklany korpus za­kończony kulistą membraną jonoczułą. W celu skuteczniej­szego wytłumienia zakłóceń wywołanych obecnością ładunków elektrostatycznych, zastosowano niskoszumowy ekranowany kabel z do­datkową warstwą półprzewodzącą. Wymiary elektrody umożliwiają jej montaż w typowych gło­wicach pomiarowych, zarówno przepływowych, jak i zanurzeniowych.

Oznaczenia w warunkach laboratoryjnych mogą być przeprowadzane metodą pomiarów bez­pośrednich, lub przy zastosowaniu metod opartych na przyroście stężenia jonów sodowych. W przypadku zastosowań przemysłowych, korzystne może być stosowanie elektrody do bezpo­średniego oznaczania sodu w strumieniu zbuforowanej próbki (monitorowanie). Do buforowania roztworów, eliminującego zakłócający wpływ jonów wodorowych, wykorzystuje się amoniak lub aminy.

Elektroda może być stosowana do oznaczania sodu w wodzie destylowanej, w wodzie kotłowej, w wodach powierzchniowych lub gruntowych, wodzie morskiej, ściekach przemysłowych, prób­kach biologicznych, tkankach roślinnych, przetworach spożywczych, w próbkach gleby itp.

Dane techniczne

akres pomiarowy dla pomiarów stacjonarnych 10-6…1 mol/l Na+
0,023…23000 ppm Na+
Zakres pomiarowy dla pomiarów w przepływie 10-7…1 mol/l Na+
2·10-3…23000 ppm Na+
Zakres temperatury 0…80ºC
Zalecany zakres pH 8…12
Nachylenie charakterystyki 57 ± 2 mV/pNa+
Czas odpowiedzi 30…60 s
Rezystancja membrany (w temp. 20ºC) 100…300 MΩ
Współczynniki selektywności Ag+ = 100
H+ 30
K+ = 10-2
NH4+ = 10-4
Kształt membrany kulisty
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 15 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC