EPt-01

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda platynowa typu EPt-01 jest półogniwem pomiarowym (wskaźnikowym), przeznaczo­nym do pomiarów potencjałów utleniająco-redukujących (ORP, redoks),
w roztworach wodnych lub wodno-organicznych. Elektroda typu EPt-01, której potencjał zależy od równowagi utleniająco-redukującej w roztworze, nie może być stosowana samodzielnie, lecz wraz z elektrodą odnie­sienia o potencjale zasadniczo niezależnym od składu roztworu badanego. Obie elektrody, po podłączeniu do pH/miliwoltomierza tworzą ogniwo umożliwiające pomiar poten­cjału redoks. Stosowanie oddzielnych elektrod wymaga korzystania z pH/miliwoltomierza posia­dającego oddzielne gniazdka dla elektrody pomiarowej (BNC) i elektrody odniesienia (bana­nowe), lub posiadania odpowiedniego złącza pośredniego (adaptera), umożliwiającego podłą­czenia obu elektrod. Elementem wskaźnikowym elektrody jest platynowy pierścień trwale osadzony na końcówce szklanego korpusu. Połączenie platyny ze szkłem nie zawiera klejów, wykazujących niekiedy ograniczoną odporność na działanie rozpuszczalników organicznych. Taka konstrukcja, zapewnia także większą odporność elementu platynowego na uszko­dzenia mechaniczne oraz ułatwia czyszczenie elektrody.

Elektroda EPt-01 może być przydatna w pomiarach laboratoryjnych, przemysłowych lub prowa­dzonych w terenie. Możliwość współpracy elektrody z dowolną elektrodą odniesienia, ułatwia jej wykorzystanie, zwłaszcza w pomiarach ciągłych, w pomiarach próbek występujących pod zwiększonym ciśnieniem (np. w rurociągach), w roztworach silnie zanieczyszczonych lub w miareczkowaniach prowadzonych w środowisku reagującym z chlorkiem potasu, jako standardo­wym elektrolitem odniesienia elektrod zespolonych (np. w stężonym kwasie siarkowym). W po­szczególnych przypadkach, należy dobrać elektrodę odniesienia o konstrukcji dostosowanej do warunków pomiaru. Wymiary elektrody EPt-01 umożliwiają jej montaż w typowych głowicach pomiarowych, zarówno przepływowych, jak i zanurzeniowych.

Do typowych zastosowań elektrody EPt-01 należą: kontrola przebiegu reakcji utlenienia
i reduk­cji w procesach chemicznego lub biologicznego uzdatniania ścieków przemysłowych lub komunalnych, badania czystości wód powierzchniowych, badania zawartości chloru aktywnego w wodzie pitnej oraz w wodzie z basenów pływackich, kontrola procesów fermentacyjnych itp. Jako przykład można wymienić redukcję chromianów do jonów chromowych w ściekach po­wstałych w procesach galwanicznych lub powierzchniowej obróbki metali. Elektroda EPt-01 może także znaleźć zastosowanie w laboratoriach analitycznych, jako wskaźnik punktu końco­wego miareczkowania, w reakcjach utlenienia i redukcji (np. w jodometrii, bromianometrii lub manganometrii).

Dane techniczne

Zakres pomiarowy ± 2000 mV
Zakres temperatury dla stosowania okresowego 0…80ºC
Zakres temperatury dla stosowania ciągłego 0…60ºC
Półogniwo wskaźnikowe platyna o powierzchni ok. 1 cm2
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 10 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC