COG-1

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Czujnik tlenowy COG-1 jest czujnikiem galwanicznym, przeznaczonym do pomiarów stężenia rozpuszczonego tlenu w wodach naturalnych, ściekach lub wodach zasolonych. Tego rodzaju pomiary mają zasadnicze znaczenie w procesach, w których zawartość tlenu wpływa na szybkość reakcji, wydajność procesu lub stan środowiska naturalnego. Pomiary stężenia tlenu stosowane są w takich przypadkach jak:

 • gospodarka wodna (np. pomiary i regulacja zawartości tlenu w stawach hodowlanych),
 • stacje uzdatniania wody pitnej i biologiczne oczyszczalnie ścieków (testy BZT i ChZT),
 • badania środowiskowe, np. monitorowanie czystości rzek, jezior, oceanów itp.,
 • w przemyśle (pomiary w wodach kotłowych w celu ochrony instalacji przed korozją, produkcja wina itp.).

Czujnik COG-1 jest skonstruowany w oparciu o ogniwo galwaniczne, złożone z dwóch elektrod, tj. ze srebrnej katody i cynkowej anody, umieszczonych w roztworze elektrolitu, oddzielonym od badanej próbki przepuszczalną dla tlenu membraną. Rozpuszczony w wodzie tlen przenika przez membranę i przy powierzchni katody ulega redukcji generując napięcie proporcjonalne do ciśnienia cząstkowego tlenu w wodzie w danej temperaturze pomiaru. Czujnik COG-1 odznacza się następującymi cechami.

 • Posiada szeroki zakres pomiarowy umożliwiający stosowanie zarówno w pomiarach wód odtlenionych (np. kotłowych), jak i silnie natlenionych (przesyconych).
 • Odznacza się stabilnym sygnałem w długim okresie czasu, co ułatwia jego obsługę oraz obniża koszty użytkowania i konserwacji.
 • Może być kalibrowany w % nasycenia jednopunktowo (w powietrzu – dla 100 % nasycenia), lub dwupunktowo (w roztworze pochłaniającym tlen – dla 0 % nasycenia,
  a następnie w powietrzu – dla 100 %).
 • Przy pomiarach w jednostkach stężenia rozpuszczonego tlenu (mg/l) niezbędne jest uwzględnienie wpływu temperatury, zasolenia i ciśnienia atmosferycznego. Przyrządy firmy Elmetron kompensują wpływ wymienionych czynników automatycznie, lub przez wprowadzenie danych przez użytkownika.
 • Wysoką precyzję i powtarzalność pomiarów można osiągnąć, zapewniając przepływ próbki w pobliżu membrany o natężeniu kilku cm/s. Brak przepływu będzie powodował obniżanie wskazań, na skutek stopniowego zużywania tlenu w pobliżu powierzchni membrany.
 • Zastosowanie cynku jako materiału anody jest mniej szkodliwe dla środowiska, niż anody wykonanej z ołowiu i umożliwia spełnienie wymagań dyrektywy RoHS.
 • Ujemnie naładowana srebrna katoda posiada zwiększoną odporność na „zatrucia” siarczkami, co preferuje czujnik do stosowania w pomiarach silnie zanieczyszczonych wód, takich jak ścieki komunalne lub przemysłowe.
 • Gazy takie jak chlor, dwutlenek siarki, siarkowodór, aminy, amoniak lub dwutlenek węgla mogą powodować zakłócenia w pomiarach.
 • Czujnik posiada membranę z folii teflonowej, o znakomitej odporności chemicznej, wysokiej selektywności oraz dobrej przepuszczalności tlenu. Membrana osadzona jest w wygodnej do wymiany nakrętce.
 • Czujnik posiada wewnętrzną kompensację zależności przepuszczalności membrany od temperatury.
 • Czujnik nie posiada wbudowanego termorezystora dla zewnętrznej kompensacji temperatury i wymaga współpracy z dodatkowym czujnikiem temperatury (np. Pt-1000), dostosowanym do miernika.
 • Czujnik dostarczany jest w plastikowym pojemniku, wraz z zestawem materiałów eksploatacyjnych zawierającym:
  – dodatkowe nakrętki z gazoprzepuszczalną membraną, 2 szt.,
  – elektrolit do uzupełniania czujnika, 30 ml,
  – siarczyn sodu do sporządzania roztworu kalibracyjnego o zawartości tlenu 0%, 50 g.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy 0…60 mg/l (0…400 %)
Dokładność ± 0,1 mg/l (± 1 %)
Zakres temperatur stosowania 0…40ºC
Zakres kompensacji temperatury 0…40ºC
Sygnał dla 100 % nasycenia O2 20…25 mV
Sygnał dla 0 % nasycenia O2 maksymalnie 0,3 mV
Dryft sygnału 1 %/24 godziny
Czas reakcji t90 poniżej 1 minuty
Kompensacja wewnętrzna tak (termistor)
Materiał katody srebro
Materiał anody cynk
Materiał membrany folia teflonowa
Materiał korpusu i nasadki membranowej PCW
Elektrolit wewnętrzny KCl 0,5 mol/l
Długość korpusu (do oprawki) 120 ± 5 mm
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość przewodu 1 m
Wtyczka BNC