CFT-3

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Czujnik konduktometryczny typu CFT-3, znany też pod nazwą sondy konduktometrycznej, przeznaczony jest do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) roztwo­rów wodnych (elektrolitów), w warunkach laboratoryjnych. Czujnik został wykonany w wersji przepływowej i jest przystosowany do pomiarów ciągłych w strumieniu roztworu. Konstrukcja czujnika umożliwia wyeliminowanie wpływu gazów zawartych w atmosfe­rze na przewodność badanej próbki. Elektrody czujnika zostały wykonane z platyny pokrytej czernią platynową w celu ograniczenia zjawiska polaryzacji, występującego w próbkach
o wyso­kiej przewodności. Skrajne pierścienie platynowe są zwarte, tworząc elektrodę zewnętrzną. Drugą elektrodą jest pierścień wewnętrzny. Rozwiązanie takie skuteczniej ogranicza wpływ ścia­nek lub dna naczynia na wskazania czujnika. Czujnik typu CFT-3 posiada wbudowany termorezystor, ułatwiający stosowanie automatycznej kompensacji temperatury.

Konstrukcja czujnika i zastosowane materiały umożliwiają efektywne jego wykorzystanie w pomiarach próbek o szerokim zakresie przewodności właściwej, także w roztworach o działaniu agresywnym lub zawierających rozpuszczalniki organiczne. Zakres zastosowań obej­muje pomiary w wodzie destylowanej lub zdejonizowanej, w wodach kotłowych oraz kondensatach, w wodach gruntowych i powierzchniowych, słabo zasolonych ściekach, a także w rozcieńczonych roztworach soli, słabych zasad i słabych kwasów. Czujnik nie jest przeznaczony dla pomiarów w próbkach o przewodności właściwej poniżej 0,01 mS/m (0,1 µS/cm), a także w próbkach o przewodności właściwej powyżej 1 S/m (10 mS/cm), takich jak stężone roztwory soli, zasad i kwasów. Czujnika CFT-3 nie należy stosować
w roztworach silnie zanieczyszczonych olejami lub smarami i powodujących uszkodzenie szkła lub platyny.

Dane techniczne

Stała czujnika 30 ± 5 m-1 (0,3 ± 0,05 cm-1)
Zakres temperatury 0…70ºC
Typ czujnika temperatury Pt-100 Ω, klasa B
Średnica tubusów 6…7 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Materiał elektrod platyna pokryta czernią
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka czujnika konduktometrycznego BNC
Wtyczka czujnika temperatury RCA