CFT-21

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Czujnik konduktometryczny typu CFT-21, znany też pod nazwą sondy konduktometrycznej, przeznaczony jest do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) roztwo­rów wodnych (elektrolitów), w warunkach laboratoryjnych. Czujnik został wykonany w wersji przepływowej i jest przystosowany do pomiarów ciągłych w strumieniu roztworu. Konstrukcja czujnika umożliwia wyeliminowanie wpływu gazów zawartych w atmosfe­rze na przewodność badanej próbki. Elektrody czujnika zostały wykonane z platyny pokrytej czernią platynową w celu ograniczenia zjawiska polaryzacji, występującego w próbkach
o wyso­kiej przewodności. Czujnik typu CFT-21 posiada wbudowany rezystor termiczny, ułatwiający stoso­wanie automatycznej kompensacji temperatury.

Konstrukcja czujnika i zastosowane materiały umożliwiają efektywne jego wykorzystanie w pomiarach próbek o szerokim zakresie przewodności właściwej, także w roztworach o działaniu agresywnym lub zawierających rozpuszczalniki organiczne. Zakres zastosowań obej­muje pomiary w wodzie destylowanej, wodach powierzchniowych lub gruntowych, ściekach prze­mysłowych, wodzie morskiej oraz w roztworach soli, zasad i rozcieńczonych roztworach silnych kwasów. Czujnik nie jest przeznaczony dla pomiarów w próbkach o przewodności właściwej po­niżej 0,1 mS/m (1 µS/cm), takich jak stosowana w energetyce woda zdemineralizowana lub kon­densaty parowe oraz w próbkach o przewodności właściwej powyżej 20 S/m (200 mS/cm), ta­kich jak stężone roztwory niektórych soli oraz silnych zasad i silnych kwasów mineralnych. Nie należy stosować czujnika w roztworach zanieczyszczonych olejami lub smarami i po­wodujących uszkodzenie szkła lub platyny.

Dane techniczne

Zalecany zakres pomiarowy 0,1 mS/m…20 S/m
1 µS/cm…200 mS/cm
Stała czujnika 100 ± 30 m-1 (1,0 ± 0,3 cm-1)
Zakres temperatury 0…70ºC
Typ czujnika temperatury Pt-1000 Ω, klasa B
Średnica tubusów 6…7 mm
Długość czujnika (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Materiał elektrod platyna pokryta czernią
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka czujnika konduktometrycznego BNC
Wtyczka czujnika temperatury RCA