CF-3

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Czujnik konduktometryczny typu CF-3, znany także pod nazwą sondy konduktometrycznej, przeznaczony jest do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) roztwo­rów wodnych (elektrolitów), w warunkach laboratoryjnych. Czujnik został wykonany w wer­sji przepływowej i jest przystosowany do pomiarów ciągłych w strumieniu roz­tworu. Konstrukcja czujnika umożliwia wyeliminowanie wpływu gazów zawartych w atmosferze na przewodność badanej próbki. Elektrody czujnika zostały wykonane z platyny pokrytej czernią platynową w celu ograniczenia zjawiska polaryzacji, występującego w próbkach
o wysokiej prze­wodności. Skrajne pierścienie platynowe są zwarte, tworząc elektrodę zewnętrzną. Drugą elek­trodą jest pierścień wewnętrzny. Rozwiązanie takie skuteczniej ogranicza wpływ ścianek lub dna naczynia na wskazania czujnika. Czujnik typu CF-3
nie posiada wbudowanego czujnika temperatury, co umożliwia współpracę z różnymi układami kompensacji temperatury występującymi w kon­duktometrach.

Konstrukcja czujnika i zastosowane materiały umożliwiają efektywne jego wykorzystanie w pomiarach próbek o szerokim zakresie przewodności właściwej, także w roztworach o działaniu agresywnym lub zawierających rozpuszczalniki organiczne. Zakres zastosowań obej­muje pomiary w wodzie destylowanej lub zdejonizowanej, w wodach kotłowych oraz kondensatach, w wodach gruntowych i powierzchniowych, słabo zasolonych ściekach,
a także w rozcieńczonych roztworach soli, słabych zasad i słabych kwasów.
Czujnik nie jest przeznaczony do pomiarów próbkach o przewodności poniżej 0,01 mS/m (0,1 µS/cm) oraz w roztworach o przewodności właściwej powyżej 1 S/m (10 mS/cm), takich jak stężone roztwory soli, zasad i kwa­sów. Czujnika CF-3 nie należy stosować
w roztworach zanieczyszczonych olejami lub smarami oraz powodujących uszkodzenie szkła lub platyny.

Dane techniczne

Zalecany zakres pomiarowy 0,01 mS/m…1 S/m
0,1 µS/cm…10 mS/cm
Stała czujnika 30 ± 5 m-1 (0,3 ± 0,05 cm-1)
Zakres temperatury 0…70ºC
Średnica tubusów 6…7 mm
Długość czujnika (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Materiał elektrod platyna pokryta czernią
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC