CF-210

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Czujnik konduktometryczny typu CF-210, znany też pod nazwą sondy konduktometrycznej, przeznaczony jest do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) roztwo­rów wodnych (elektrolitów), w warunkach laboratoryjnych. Czujnik został wykonany w wersji przepływowej i jest przystosowany do pomiarów ciągłych w strumieniu roztworu. Konstrukcja czujnika umożliwia wyeliminowanie wpływu gazów zawartych w atmosfe­rze na przewodność badanej próbki. Elektrody czujnika zostały wykonane z platyny pokrytej czernią platynową w celu ograniczenia zjawiska polaryzacji, występującego w próbkach
o wyso­kiej przewodności. Czujnik typu CF-210 nie posiada wbudowanego czujnika temperatury, co umożliwia współpracę z różnymi układami kompensacji temperatury występującymi w konduktome­trach. Konstrukcja czujnika oraz zastosowane materiały umożliwiają efektywne jego wykorzystanie w pomiarach próbek o szerokim zakresie przewodności właściwej, także w roztworach o działaniu agresywnym lub zawierających rozpuszczalniki organiczne. Zakres zastosowań obej­muje pomiary w wodach gruntowych i powierzchniowych, w ściekach przemysłowych, wodzie morskiej, w roztworach soli, zasad i kwasów. Czujnik nie jest przeznaczony do pomiarów w próbkach o przewodności właściwej poniżej 1 mS/m (10 μS/cm), takich jak woda destylowana, wody kotłowe lub występujące w energetyce kondensaty. Nie należy stosować czujnika w roztworach silnie zanieczyszczonych olejami lub smarami i powodujących uszkodzenie szkła lub platyny.

Dane techniczne

Zalecany zakres pomiarowy 1 mS/m…80 S/m
10 µS/cm…800 mS/cm
Stała czujnika 1000 ± 200 m-1 (10 ± 2 cm-1)
Zakres temperatury 0…70ºC
Średnica tubusów 6…7 mm
Długość czujnika (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Materiał elektrod platyna pokryta czernią
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC