CF-2

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Czujnik konduktometryczny CF-2, znany także pod nazwą sondy konduktometrycznej, przeznaczony jest do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) roztwo­rów wodnych (elektrolitów), w warunkach laboratoryjnych. Czujnik został wykonany w wer­sji przepływowej i jest przystosowany do pomiarów ciągłych w strumieniu roz­tworu. Konstrukcja czujnika umożliwia wyeliminowanie wpływu gazów zawartych w atmosferze na przewodność badanej próbki. Elektrody czujnika zostały wykonane z platyny pokrytej czernią platynową w celu ograniczenia zjawiska polaryzacji, występującego w próbkach
o wysokiej przewodności. Czujnik CF-2 nie posiada wbudowanego czujnika temperatury, co umożliwia współpracę z różnymi układami kompensacji temperatury występującymi
w konduktometrach.

Konstrukcja czujnika i zastosowane materiały umożliwiają efektywne jego wykorzystanie w pomiarach próbek o szerokim zakresie przewodności właściwej, także w roztworach o
działaniu agresywnym lub zawierających rozpuszczalniki organiczne. Zakres zastosowań obej­muje pomiary w wodzie destylowanej, wodach kotłowych i kondensatach parowych występują­cych w energetyce, wodach powierzchniowych i gruntowych, wodzie morskiej, ściekach przemysłowych lub w rozcieńczonych roztworach soli, zasad i słabych kwasów. Czujnik CF-2 nie jest przeznaczony dla pomiarów w próbkach o przewodności właściwej poniżej 0,01 mS/m (0,1 µS/cm), oraz w próbkach o przewodności właściwej powyżej 10 S/m (100 mS/cm), takich jak stężone roztwory niektórych soli oraz silnych zasad i silnych kwasów mineralnych. Nie należy stosować czujnika w roztworach zanieczyszczonych olejami lub smarami oraz powodujących uszkodzenie szkła lub platyny.

Dane techniczne

Zalecany zakres pomiarowy 0,01 mS/m…10 S/m
0,1 µS/cm…100 mS/cm
Stała czujnika 60 ± 20 m-1 (0,6 ± 0,2 cm-1)
Zakres temperatury 0…70ºC
Średnica tubusów 6…7 mm
Długość czujnika (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Materiał elektrod platyna pokryta czernią
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC