CDM-2

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Czujnik konduktometryczny CDM-2, znany również pod nazwą sondy konduktometrycznej, przeznaczony jest do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) roztwo­rów wodnych (elektrolitów). Czujnik CDM-2 został wykonany w wer­sji zanurzeniowej
i jest przy­stosowany do pomiarów w roztworach pobieranych do pojemników i naczyń, z otworami o śred­nicy nie mniejszej niż 12 mm. Czujnik nie jest przeznaczony do pomia­rów w strumieniu roztworu. Jednakowa średnica korpusu ułatwia jego montaż w naczyniach lub uchwytach z wą­skim otworem. Elektrody czujnika zostały wykonane z platyny pokrytej czernią platy­nową w celu ograniczenia zjawiska polaryzacji, występującego w próbkach o wysokiej przewod­ności. Czujnik CDM-2 nie posiada wbudowanego czujnika temperatury, co umożliwia współpracę z różnymi ukła­dami kompensacji temperatury występującymi w konduktometrach.

Konstrukcja czujnika oraz zastosowane materiały umożliwiają efektywne jego wykorzystanie w pomiarach próbek o szerokim zakresie przewodności właściwej. Zakres zastosowań obejmuje pomiary w wodzie destylowanej, wodzie oczyszczonej metodą odwróconej osmozy (RO), wo­dach gruntowych i powierzchniowych, ściekach oraz w roztworach soli, słabych zasad i kwasów mineralnych. Może być on także stosowany w akwarystyce słodkowodnej lub morskiej, do kon­troli stopnia zasolenia wody oraz podczas przygotowania lub wymiany wody w akwariach. Czuj­nik nie jest przeznaczony dla pomiarów w próbkach o przewodności właściwej poniżej 0,1 mS/m (1 µS/cm), takich jak stosowana w energetyce woda zdemineralizowana lub kondensaty parowe oraz w próbkach o przewodności właściwej powyżej 10 S/m (100 mS/cm), takich jak stężone roztwory silnych zasad i silnych kwasów mineralnych. Nie należy stosować czujnika w roztwo­rach zanieczyszczonych olejami lub smarami oraz powodujących uszkodzenie szkła lub platyny.

Dane techniczne

Zalecany zakres pomiarowy 0,1 mS/m…10 S/m
1 µS/cm…100 mS/cm
Stała czujnika 60 ± 10 m-1 (0,6 ± 0,1 cm-1)
Zakres temperatury 0…70ºC
Minimalna głębokość zanurzenia 30 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Średnica osłony elektrod 12,0 ± 0,5 mm
Materiał elektrod platyna pokryta czernią
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 2 m
Wtyczka BNC