CD-3

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Czujnik konduktometryczny typu CD-3, znany także pod nazwą sondy konduktometrycznej, przeznaczony jest do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) roztwo­rów wodnych (elektrolitów), w warunkach laboratoryjnych. Czujnik CD-3 został wykonany w wer­sji zanurzeniowej i jest przystosowany do pomiarów w roztworach pobieranych do pojemników i naczyń, z otworami o średnicy nie mniejszej niż 16 mm. Czujnik nie jest przeznaczony do pomia­rów w strumieniu roztworu. Elektrody czujnika zostały wykonane z platyny pokrytej czernią platy­nową w celu ograniczenia zjawiska polaryzacji, występującego w próbkach o wysokiej przewod­ności. Skrajne pierścienie platynowe są zwarte, tworząc elektrodę zewnętrzną. Drugą elektrodą jest pierścień wewnętrzny. Rozwiązanie takie skuteczniej ogranicza wpływ ścianek lub dna na­czynia na wskazania czujnika. Czujnik CD-3 nie posiada wbudowanego czujnika temperatury, co umożliwia współpracę z różnymi układami kompensacji temperatury występującymi w konduk­tometrach.

Konstrukcja czujnika oraz zastosowane materiały umożliwiają efektywne jego wykorzystanie w pomiarach próbek o szerokim zakresie przewodności właściwej,
w tym także w roztworach o działaniu agresywnym lub zawierającym rozpuszczalniki organiczne. Zakres zastosowań obej­muje pomiary w wodzie zdejonizowanej lub destylowanej, w wodach kotłowych i kondensatach, w wodach gruntowych i powierzchniowych, słabo zasolonych ściekach, oraz w rozcieńczonych roztworach soli, słabych zasad i słabych kwasów. Czujnik nie jest przeznaczony do pomiarów w próbkach o przewodności właściwej poniżej 0,01 mS/m (0,1 µS/cm) oraz w próbkach o przewod­ności właściwej powyżej 1 S/m (10 mS/cm), takich jak stężone roztwory soli, zasad oraz kwasów. Nie należy stosować czujnika w roztworach silnie zanieczyszczonych olejami lub smarami oraz powodujących uszkodzenie szkła lub platyny.

Dane techniczne

Zalecany zakres pomiarowy 0,01 mS/m…1 S/m
0,1 µS/cm…10 mS/cm
Stała czujnika 30 ± 5 m-1 (0,3 ± 0,05 cm-1)
Zakres temperatury 0…70ºC
Minimalna głębokość zanurzenia 40 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Długość czujnika (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Średnica osłony elektrod 15,0 ± 0,5 mm
Materiał elektrod platyna pokryta czernią
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC