Strona główna > Elektrody jonoselektywne > Własności elektrod jonoselektywnych > ECN-01

ECN-01

| A A A

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

 

Elektroda cyjankowa typu ECN-01 jest półogniwem pomiarowym (wskaźnikowym) przeznaczo­nym do oznaczania stężenia (aktywności) jonów cyjankowych w roztworach wodnych. Elek­troda cyjankowa nie może być stosowana samodzielnie, lecz wraz
z elektrodą odniesienia o poten­cjale niezależnym od składu roztworu badanego. Odpowiednią elektrodą odniesienia może być elektroda typu RL-100, z komorą zewnętrzną wypełnioną 1,0 M roztworem azotanu potasu. Elektrody po podłączeniu do jonometru lub pH/miliwoltomierza, tworzą ogniwo umożliwiające pomiar stężenia cyjanków w badanym roztworze. Stosowanie oddzielnych elektrod wymaga ko­rzystania z miernika posiadającego oddzielne gniazdka dla elektrody pomiarowej (BNC) i elek­trody odniesienia (bananowe) lub posiadania odpowiedniego złącza pośredniego (adaptera). Elektroda posiada odporny mechanicznie epoksydowy korpus zakończony płaską membraną jonoczułą. W celu skutecznego wytłumienia zakłóceń wywołanych obecnością ładunków elek­trostatycznych, zastosowano niskoszumowy kabel ekranowany z dodatkową warstwą półprze­wodzącą. Wymiary elektrody umożliwiają jej montaż w typowych głowicach pomiarowych, przepływowych lub zanurzeniowych.

Oznaczenia mogą być przeprowadzane metodą pomiarów bezpośrednich, lub przy zastosowa­niu technik opartych na przyroście stężenia jonów cyjankowych w badanej próbce. Elektroda może być szczególnie przydatna jako wskaźnik punktu końcowego
w argentometrycznych mia­reczkowaniach cyjanków, a także substancji reagujących
z cyjankami w stosunku, stechiome­trycznym.

Do typowych zastosowań elektrody cyjankowej należy oznaczanie cyjanków w kąpielach gal­wanicznych, w ściekach przemysłowych, w kąpielach stosowanych w procesach obróbki po­wierzchniowej metali, a także oznaczanie wielu kationów metali, tworzących
z jonami cyjanko­wymi stabilne kompleksy. Elektroda cyjankowa może być również wykorzystywana do oznacza­nia stężenia cyjanowodoru w powietrzu.

Ograniczenia w stosowaniu elektrody mogą wynikać z obecności w próbce substancji zakłóca­jących działanie jonoczułej membrany lub powodujących jej uszkodzenia.
Do substancji zakłó­cających należą jony zdolne do tworzenia z materiałem membrany trudno rozpuszczalnych osadów, takie jak siarczki, jony, na które elektroda reaguje z podobną selek­tywnością, takie jak jodki oraz substancje redukujące, takie składniki fotograficznych kąpieli wy­wołujących, aminy itp. Należy również unikać zbyt dużych stężeń cyjanków w roztworze bada­nym (powyżej 0,01 mol/l), powodujących rozpuszczanie się materiału jonoczułej membrany. Roztwory takie należy przed pomiarem rozcieńczyć.

 

Dane techniczne

 

Zakres pomiarowy 10-6...10-2 mol/l CN-
0,026...260 ppm CN-
Zakres temperatury dla pracy okresowej 0...80ºC
Zakres temperatury dla pracy ciągłej 0...40ºC
Zalecany zakres pH 11...14
Nachylenie charakterystyki 57 ± 3 mV/pCN-
Czas odpowiedzi 30...60 s
Rezystancja membrany (w temp. 20ºC) poniżej 300 kΩ
Współczynniki selektywności S2- - zakłócają nawet ślady
I- = 0,3
Br- = 2·10-5

Cl- = 2·10-6

OH- = 5·10-6
Typ membrany jonoczułej polikrystaliczna
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 5 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Materiał korpusu tworzywo epoksydowe
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC

 

Cennik elektrod

 

Wersja do pobrania

  ECN-01.pdf - 63,47 kB