Strona główna > Elektrody jonoselektywne > Własności elektrod jonoselektywnych > EI-01

EI-01

| A A A

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

 

Elektroda jodkowa typu EI-01 jest półogniwem pomiarowym (wskaźnikowym) przeznaczonym do oznaczania stężenia (aktywności) jonów jodkowych w roztworach wodnych. Może być sto­sowana w warunkach laboratoryjnych lub w przemysłowych pomiarach ciągłych. Elektroda EI‑01 nie może być stosowana samodzielnie, lecz wraz
z elektrodą odniesienia o potencjale niezależnym od składu roztworu bada­nego. Odpowiednią elektrodą odniesienia może być elektroda typu RL-100, z komorą zewnętrzną wypełnioną 1,0 M roztworem azotanu potasu. Elektrody po podłączeniu do jonometru lub pH/miliwoltomierza, tworzą ogniwo umożliwiające pomiar stężenia jonów jodkowych. Stosowanie oddzielnych elektrod wymaga korzystania z miernika posiada­jącego oddzielne gniazdka dla elektrody pomiarowej (BNC) i elektrody odnie­sienia (bananowe) lub posiadania odpowiedniego złącza pośredniego (adaptera). Elektroda posiada odporny mechanicznie epoksydowy korpus zakończony płaską membraną jonoczułą. W celu skutecznego wytłumienia zakłóceń wywołanych obecnością ładunków elektrostatycz­nych, zastosowano niskoszumowy kabel ekranowany z dodatkową warstwą półprzewodzącą. Wymiary elektrody umożliwiają montaż w głowicach pomiarowych przepływowych lub zanurzeniowych.

Oznaczenia mogą być przeprowadzane metodą pomiarów bezpośrednich, lub przy zastosowa­niu technik opartych na przyroście stężenia jonów jodkowych w badanej próbce. Elektroda może być szczególnie przydatna jako wskaźnik punktu końcowego
w argentometrycznych miareczkowaniach jodków, a także substancji reagujących
z jodkami w stosunku stechiome­trycznym.

Do typowych zastosowań elektrody jodkowej należy oznaczanie jodków w produktach żywno­ściowych i farmaceutycznych, w jodowanej soli kuchennej, w wodzie morskiej, morskich wodo­rostach, w glebie itp. Elektroda ta może być wykorzystywana w chemii analitycznej (w jodome­trii), jako wskaźnik punktu końcowego w miareczkowaniach wielu substancji utleniających lub redukujących. Elektroda jodkowa może być przydatna do bezpośredniego lub miareczkowego oznaczania rtęci, a także wraz z elektrodą platynową do pośredniego oznaczania aktywnego chloru w roztworach wodnych (stacje uzdatniania wody, baseny itp.).

Ograniczenia w stosowaniu elektrody mogą wynikać z obecności w próbce substancji zakłócających działanie jonoczułej membrany lub powodujących jej uszkodzenia.
Do substan­cji zakłócających działanie elektrody należą jony zdolne do two­rzenia
z materiałem membrany trudno rozpuszczalnych osadów, takie jak siarczki, substancje tworzące rozpuszczalne związki kompleksowe, takie jak cyjanki względnie substancje redukujące, takie składniki fotograficz­nych kąpieli wywołujących.

 

Dane techniczne

  

Zakres pomiarowy 10-7...1 mol/l I-
0,013...127000 ppm I-
Zakres temperatury dla pracy okresowej 0...80ºC
Zakres temperatury dla pracy ciągłej 0...40ºC
Dopuszczalny zakres pH 2...11
Zalecany zakres pH 4...10
Nachylenie charakterystyki 56 ± 3 mV/pI-
Czas odpowiedzi 30...60 s
Rezystancja membrany (w temp. 20ºC) poniżej 300 kΩ
Współczynniki selektywności S2- - zakłócają nawet ślady
CN- = 3
Br- = 7·10-5
Cl- = 5·10-6
OH- = 5·10-6
Typ membrany jonoczułej polikrystaliczna
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 5 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Materiał korpusu tworzywo epoksydowe
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka ok. 1 m

 

Cennik elektrod

 

Wersja do pobrania

  EI-01.pdf - 63,27 kB