Strona główna > Elektrody jonoselektywne > Własności elektrod jonoselektywnych > ECl-01

ECl-01

| A A A

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

 

Elektroda chlorkowa typu ECl-01 jest półogniwem pomiarowym (wskaźnikowym) przeznaczo­nym do oznaczania stężenia (aktywności) jonów chlorkowych w roztworach wodnych. Może być stosowana w warunkach laboratoryjnych lub w przemysłowych pomiarach ciągłych. Elektroda ECl-01 nie może być stosowana samodzielnie, lecz wraz
z elektrodą odniesienia o potencjale niezależnym od składu roztworu badanego. Odpowiednią elektrodą odniesienia może być elek­troda typu RL-100, z komorą zewnętrzną wypełnioną 1,0 M roztworem azotanu potasu. Elek­trody, po podłączeniu do jonometru lub pH/miliwoltomierza, tworzą ogniwo umożliwiające pomiar stężenia jonów chlorkowych. Stosowanie oddzielnych elektrod wymaga korzystania z miernika posiadającego oddzielne gniazdka dla elektrody pomiarowej (BNC) i elektrody odniesienia (ba­nanowe) lub posiadania odpowiedniego złącza pośredniego (adaptera). Elektroda posiada od­porny mechanicznie epoksydowy korpus zakończony płaską membraną jonoczułą. W celu sku­tecznego wytłumienia zakłóceń wywołanych obecnością ładunków elektrostatycznych, zastoso­wano niskoszumowy kabel ekranowany z dodatkową warstwą półprzewodzącą. Wymiary elek­trody umożliwiają montaż w typowych głowicach pomiarowych przepływowych lub zanurzeniowych.

Oznaczenia mogą być przeprowadzane metodą pomiarów bezpośrednich, lub przy zastosowa­niu technik opartych na przyroście stężenia jonów chlorkowych w badanej próbce. Elektroda może być szczególnie przydatna jako wskaźnik punktu końcowego
w argentometrycznych mia­reczkowaniach chlorków. Do typowych zastosowań elektrody należy oznaczanie chlorków w wodach powierzchniowych i gruntowych, w ściekach,
w przetworach spożywczych, w sokach warzywnych, w tkankach roślin, w ekstraktach glebowych, próbkach biologicznych itp. Elektroda chlorkowa może być także stosowana w energetyce, w badaniach geologicznych, w ochronie środowiska, w diagnostyce medycznej itp. Pewne ograniczenia w stosowaniu elektrody mogą wynikać z obecności
w próbce substancji zakłócających działanie jonoczułej membrany lub powodujących jej uszkodzenia. Do substancji zakłócających działanie elektrody należą jony zdolne do tworzenia z materiałem membrany trudno rozpuszczalnych osadów, takie jak siarczki, jodki lub bromki, substancje two­rzące rozpuszczalne związki kompleksowe, takie jak cyjanki, tiosiarczany lub amoniak względnie substancje redukujące, takie jak aminy lub składniki fotograficznych kąpieli wywołujących.

 

Dane techniczne

 

Zakres pomiarowy 5·10-5...1 mol/l Cl-
1,8...35500 ppm Cl-
Zakres temperatury dla pracy okresowej 0...80ºC
Zakres temperatury dla pracy ciągłej 0...40ºC
Dopuszczalny zakres pH 2...11
Zalecany zakres pH 3...7
Nachylenie charakterystyki 56 ± 3 mV/pCl-
Czas odpowiedzi 30...60 s
Rezystancja membrany (w temp. 20ºC) poniżej 50 kΩ
Współczynniki selektywności S2- - zakłócają nawet ślady
I- = 105
S2O32- = 80
Br- = 10
OH- = 0,03
Typ membrany jonoczułej polikrystaliczna
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 5 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Materiał korpusu tworzywo epoksydowe
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC

 

Cennik elektrod

 

Wersja do pobrania

  ECl-01.pdf - 62,36 kB